سایت اهر، فعال ترین سایت ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی است

آرخا: دوهفته نامه «گویا» درشماره جدید خود ( ٣٢۴ ) طی تحلیل سایت های اطلاع رسانی ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و منطقه ارسباران نوشت: سایت اهر فعالترین سایت اطلاع رسانی ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی استان است.

دو هفته نامه « گویا » به مدیرمسئولی هاشم مشرفی و سردبیری جعفر خضوعی در جدیدترین شماره خود ( شماره ٣٢۴ ) در ستون میز ادب و هنر  این نشریه ،سایت های ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و منطقه ارسباران را مورد تحلیل و بررسی قرار داده و چنین آورده است:  صفحات ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی  شهرستان های ارسباران  خود رسانه ای برای  اطلاع رسانی  فعالیت ها و برنامه های فرهنگی و هنری این منطقه است.

صفحه اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی اهر  فعال ترین صفحه ادارات این منطقه از نظر تعداد اخبار منتشره و طراحی داخلی است و حتی می توان گفت که فعال ترین صفحه ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بعد از صفحه اداره کل است حتی فعال تر از صفحه تبریز . ناگفته نماند که صفحه اهر نیز هر از گاهی در محاق می رود و خبری ندارد .  لینک آدرس همه این صفحات در صفحه اداره کل درج شده است . صفحه هریس خداآفرین و هوراند انگار هنوز راه اندازی نشده اند  و کلیک لینک آنها در صفحه اداره کل نتیجه ای ندارد . صفحه ورزقان از  ١۴ شهریور ماه  تا ٢٣ مهرماه  به روز نشده بود . صفحه کلیبر نیز  که از ٢٠ مرداد  ماه امسال به روز نشده بود و ٢١ مهر ماه خبری درج کرد.