نمایش گلزخم در اهر به روی صحنه رفت

آرخا: نمایش گلزخم کاری از گروه تئاتر شب اهر با کارگردانی غزل زاد حیدر و تک بازی زحل زادحیدر در پلاتوی استاد محب اهری به روی صحنه رفت.

نویسنده این نمایش سید صادق فاضلی، مشاور کارگردان نسیم عموزاده و آهنگساز آن سعید ستاری است.

این نمایش تا سوم آبان ساعت ۱۷ اجرا می شود.