انتشارات شمیسا در اهر مجوز فعالیت گرفت

آرخا: انتشارات شمیسا از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پروانه فعالیت دریافت کرد.
پروانه فعالیت انتشارات شمیسا در اهر مهرماه امسال به مدیریت محمد ولی پور صادر شده است.