نخستین شماره نسیم ارسباران منتشر شد

آرخا: نخستین شماره دوهفته نامه نسیم ارسباران به مدیر مسئولی جمال سعادتپور منتشر شد.
این نشریه ششم شهریورماه امسال از هیأت نظارت بر مطبوعات مجوز انتشار دریافت کرد.

 

 

 

 

۵۵۹۵۰۲۴۳۹