نشریه « پیام ارسباران» پروانه انتشار دریافت کرد

آرخا: پروانه انتشار نشریه « پیام ارسباران» از هیأت نظارت بر مطبوعات صادر شد.
پروانه انتشار این نشریه که به صورت دوهفته نامه و با گستره توزیع آذربایجان شرقی منتشر خواهد شد، به مدیرمسئولی هادی مهدی زاده صادر شده است.