صلح آغاجی منتشر شد

آرخا: مجموعه شعر « صلح آغاجی» اثر فرامرز وجودی مولان منتشر شد.
این کتاب در قطع رقعی با ۱۲۰ صفحه از سوی سومر نشر با شمارگان ۵۰۰ نسخه در تبریز چاپ و منتشر شد. مقدمه ای به قلم محمد عبادی بر این کتاب نوشته شده است. در « صلح آغاجی» تعداد ۵۶ قطعه شعر ترکی در قالب های؛ تجنیس، قوشما، گرایلی، دؤردلوک، آلتی لیق، غزل، مخمس و … آمده است.

 

۲۰۰۰۰۲