ارشد به خلیل پیوست

آرخا: ارشد یوسف نژاد روزنامه فروشی که حدود نیم قرن در خیابان های شهر اهر می گشت و روزنامه می فروخت بدرود حیات گفت و به همکار نامی اش؛ خلیل پیوست.

خلیل نامی دیگر روزنامه فروش در خیابان های اهر بود که حدود هفتاد سال به این کار مشغول بود. نامی چند سال پیش درگذشت.