زادروز و آغاز دوازدهمین سال انتشار گویا گرامی داشته شد

آرخا: ۲۸ اردیبهشت ماه زادروز دوهفته نامه گویاست. شماره نخست این نشریه سال ۱۳۸۴ در چنین روزی منتشر شد. این نشریه با انتشار شماره ۲۶۹ خود در تاریخ ۲۸ اردیبهشت امسال وارد دوازدهمین سال انتشار خود شد.

روز سه شنبه ۲۸ اردیبهشت در زادروز این نشریه دفتر این نشریه شاهد حضور شهروندان از اقشار مختلف برای بیان شادباش و تبریک بود. با این حضور مردمی زادروز گویا گرامی داشته شد.

دوهفته نامه گویا با مدیرمسئولی هاشم مشرفی و سردبیری جعفر خضوعی و حضور فعال جمعی از نویسندگان و محققان و عکاسان و خبرنگاران اهری در یازده سال گذشته به طور منظم منتشر شده است.