عکاسان اهری در جشنواره بین المللی سلامت روان ۲۰۱۸ شگفتی آفریدند

آرخا: عکاسان اهری در پنجمین جشنواره بین المللی سلامت روان ۲۰۱۸ با پذیرش ۲۲ اثر و یک کاندیدای جایزه شگفتی آفریدند.

عناوین کسب شده از سوی عکاسان اهری در این جشنواره به این ترتیب است:

ـ سعید قاسمی؛ پذیرش ۵ اثر و یک کاندید جایزه

ـ محمدرضا بهمرام؛ پذیرش ۵ اثر

ـ مهدی ایمانی؛ پذیرش ۳ اثر

ـ فرهاد زرگریان اهری؛ پذیرش ۲ اثر

ـ معصومه فریبرزی؛ پذیرش ۲ اثر

ـ پرویز گلی زاده؛ پذیرش  ۲ اثر

ـ مصطفی قربان موحد؛ پذیرش  ۱ اثر

ـ زهرا  جعفری؛ پذیرش  ۱ اثر

ـ جعفر بهمرام؛ پذیرش ۱ اثر