شناخت حقیقت نماز و موانع برپایی آن منتشر شد

آرخا: « شناخت حقیقت نماز و موانع برپایی آن »، اثر پژوهشی سید علینقی آل محمد نویسنده و پژوهشگر اهری منتشر شد.
این کتاب در موضوع نماز با ۲۷۴ صفحه و به قیمت ۱۰ هزار تومان از سوی انتشارات نگارش شرق تهران چاپ و منتشر شده است.