پایگاه خبری امین ارسباران مجوز فعالیت دریافت کرد

آرخا: پایگاه اطلاع رسانی « امین ارسباران» از هیأت نظارت بر مطبوعات مجوز فعالیت دریافت کرد.
این پایگاه اطلاع رسانی به مدیرمسئولی « امیر کاشانی اصل» به زبان انگلیسی و فارسی در موضوعات اجتماعی و فرهنگی فعالیت خواهد کرد.
آدرس این پایگاه اطلاع رسانی؛ « www.aminarasbaran.ir » می باشد.
گفتنی است؛ پیش از این در اهر پایگاه های اطلاع رسانی آرخا، اهروصال و اهرخبر از هیأت نظارت بر مطبوعات مجوز فعالیت دریافت کرده اند.