حضور ۱۳ اثر عکاسان اهری در نمایشگاه عکس حماسه حضور

آرخا: تعداد ۱۳ قطعه عکس از عکاسان اهری به نمایشگاه عکس حماسه حضور راه یافت.
در این نمایشگاه تعداد ۲ قطعه عکس از محمدرضا بهمرام، ۴ قطعه عکس از پرویز گلی زاده، ۲ قطعه عکس از سعید قاسمی، ۱ قطعه عکس از حامد قاسمی، ۲ قطعه عکس از توحید مهدی زاده و ۲ قطعه عکس از هادی مهدی زاده به نمایش درآمده است.