پایگاه اطلاع رسانی « هریس رسا» مجوز فعالیت دریافت کرد

آرخا: پایگاه اطلاع رسانی « هریس رسا» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی جلال مفتخر از هیات نظارت بر مطبوعات مجوز دریافت کرد.
هریس رسا در زمینه اجتماعی و فرهنگی به زبان فارسی به آدرس؛ « www.herisrasa.ir» هشتم آذرماه از هیأت نظارت بر مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز دریافت کرده است.
گفتنی است؛ پیش از این در شهرستان هریس پایگاه خبری « هریس پویا» به صاحب امتیازی حبیبه وقاری مجوز فعالیت دریافت کرده است.