آرخا: دوهفته نامه صدای هریس به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی جعفرصادق محمدزاده مجوز انتشار گرفت.