درخشش عکاسان اهری در سوگواره عکس بغض نگاه

آرخا: آثار راه یافته به بخش نمایشگاهی پنجمین سوگواره عکس بغض نگاه اعلام شد.

عکاسان انجمن هنر عکاسی شهرستان اهر در پنجمین سوگواره عکس بغض نگاه خوش درخشیدند.

از مجموع بیش از ١٠٠٠ اثر ارسالی به دبیرخانه این سوگواره؛ تعداد ٣٠ اثر نهائی انتخاب شد که ٩ اثر مربوط به آثار عکاسان شهرستان اهر است.