نشریه گویا توقف کرد

آرخا: نشریه گویا با انتشار یادداشتی در شماره جدید خود اعلام توقف کرد.

دوهفته نامه گویا در شماره جدید خود (۳۳۴) که ۲۸ فروردین ماه منتشر شد، در یادداشتی زیر عنوان «توقف خود خواسته» اعلام کرد؛ این نشریه «تا مساعد شدن شرایط» منتشر نمی شود.

گفتنی است؛ دوهفته نامه گویا در سال ۱۳۸۳ مجوز گرفت و نخستین شماره آن اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۴ منتشر شد. انتشار این نشریه به مدیرمسئولی هاشم مشرفی و سردبیری جعفر خضوعی طی چهارده سال به طور منظم دوام داشت.