انتشار هفتمین شماره دوهفته نامه پیام ارسباران

آرخا: هفتمین شماره دوهفته نامه پیام ارسباران در اهر منتشر شد.
این نشریه به مدیرمسئولی هادی مهدی زاده در نخستین سال فعالیت خود قرار دارد.

 

۱۳۹۵۰۰۸۲۵۰۱