آرخا: شیرینی اهری از خوراکی های سنتی و قدیمی اهر در فهرست آثار ملی ناملموس ایران ثبت شد.