آرخا: براساس اعلام دبیرخانه یازدهمین جشنواره سراسری تئاتر کوتاه اهر تعداد ۱۶۶ اثر از ۲۲ استان کشور به این دبیرخانه ارسال شده است.