آغاز انتشار ماهنامه « حقوق و مردم» با مدیریت دکتر رشادتی

آرخا: نخستین شماره ماهنامه « حقوق و مردم» آبان ماه امسال منتشر شد.
صاحب امتیاز و مدیرمسئول این مجله حقوقی دکتر جعفر رشادتی ( از اهری های مقیم تهران) است. سردبیر آن زیبا زعفری و معاون سردبیر و مدیراجرایی آن امین بخشی زاده اهری است.
در شماره نخست « حقوق مردم» یادداشت مدیرمسئول به « فرهیختگان حقوق» و معرفی ؛ دکتر محمود آخوندی، علی اکبر رضوانفر، دکتر امیر ناصر کاتوزیان و احمد محققی ثمرین اختصاص دارد.
در این شماره همچنین مطالبی چون؛ « کاربرد علم اصول در فقه و حقوق» به قلم حجت الاسلام دکتر محمد مصدق، بررسی تطبیقی نهاد اشتراک زوجین در اموال به قلم دکتر لیلا سادات اسدی، نقد رأی به قلم دکتر غلامعلی صدقی و چالس قضایی به قلم خیراله تیموری و…. به چاپ رسیده است.