عکس های برگزیده جشنواره کلیبر

آرخا: آثار برتر بخش عکس نخستین جشنواره فیلم و عکس روستایی و عشایری کلیبر در آیین اختتامیه این جشنواره معرفی شدند.

در بخش تک عکس
مقام اول: پرویز گلی زاده
مقام دوم: ساسان جوادنیا
مقام سوم: فرهاد زرگریان
شایسته تقدیر: احمد زعفری
در بخش مجموعه عکس ( تنها برگزیده) : پرویز گلی زاده

 

 

۱۳۹۵۰۶۰۳ ۱۳۹۵۰۲۶۰۳ ۱۳۹۵۰۶۲۶۰۱ ۱۳۹۵۰۶۲۶۰۴ ۱۳۹۵۰۰۶۲۶۰۲